Η Κυριακή προσευχή (Πάτερ ἡμῶν)

Tatăl nostru sau Rugăciunea Domnească este una dintre rugăciunile de bază ale creștinătății, comună tuturor confesiunilor creștine datorită faptului că se regăsește în textul evangheliilor sinoptice.

Πάτερ ἡμῶνTatăl nostru
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖςTatăl nostru Care ești în ceruri,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·sfințească-se numele Tău,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·vie împărăția Ta,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,fie voia Ta,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·precum în cer așa și pe Pământ.
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,și ne iartă nouă greșalele noastre
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·precum și noi iertăm greșiților noștri
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,și nu ne duce pe noi în ispită,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.ci ne izbăvește de cel rău.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.][Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor.]
Αμήν.Amin.
error: Conținut protejat!